> Přejít do kalendáře <

 

 

Program poradenských služeb ve škole

 

Poskytování poradenských služeb ve škole se řídí zákonem č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 564/2004 Sb., § 16 -§18 (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

 

1. Školní poradenské služby

Školní poradenské služby jsou zajišťovány školním poradenským pracovištěm. Za poskytování školních poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření programu poradenských služeb a za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství. Poradenské služby poskytované školou jsou koordinovány se školskými poradenskými zařízeními v oblasti. Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 1. stupně je návrh pedagogického pracovníka. Škola vystaví plán pedagogické podpory. Podpůrné opatření 1. stupně představuje minimální úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání žáka. Podmínkou pro poskytnutí podpůrných opatření 2 až 5 stupně je spolupráce poradenského zařízení se zákonným zástupcem nezletilého žáka, se školou nebo školským zařízením. Školské poradenské zařízení vydá zprávu a doporučení. Školské poradenské zařízení sdělí doporučení škole. Škola získá předchozí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce nezletilého žáka nebo zletilého žáka nebo studenta.

 

2. Pracovníci školního poradenského pracoviště

Podle obsahu činnosti rozlišujeme:

a) poradenské pracovníky školy, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP), včetně nadaných žáků poskytující součinnost školským poradenským zařízením a spolupracující s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáka.

b) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách

 

třídní učitelé vytváří vnitřní pravidla třídy, která jsou součástí otevřené a bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu ve třídě, zprostředkovávají komunikaci s ostatními pedagogy, jsou garanty spolupráce školy s rodiči žáků třídy, podílí se na diagnostice při problémech u jednotlivých žáků a třídního kolektivu, podle pokynů poradenských pracovníků školy vytváří podmínky pro integraci žáků se SVP a nadaných žáků ve třídě, vedou třídnické hodiny s cílem zlepšení a upevnění vztahů mezi žáky,

 

další pedagogičtí pracovníci školy (učitelé, vychovatelé) učí a vychovávají podle zásad a metod ŠVP, provádí průběžnou diagnostiku žáků a třídy vdaném předmětu, výchovné skupiny, věnují pozornost žákům se SVP, registrují signály o možném problému žáka a hledají příčiny a vhodné formy nápravy, konzultují případné výchovné a vzdělávací problémy s třídním učitelem a s pracovníky poskytující poradenské služby školy, spolupracují s rodiči, vedou jednání s rodiči, žákem.

 
 

email: skola@stavha.cz
telefon: 596410498
dat. schránka: Název: SPŠ stavební, Havířov, p.o., Identifikátor: pm7e83h

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 62331566

Ochrana Osobních údajů

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz