> Přejít do kalendáře <

 

 

Školní poradenské pracoviště

 


 

Výchovný poradce

Funkci výchovné poradkyně vykonává Mgr. & Mgr. Zuzana Gawlowská, speciální pedagog, tel.: 596 410 498, e-mail: zuzana.gawlowska@stavha.cz

Úřední hodiny:

Pondělí:        13.15 – 14.30
Úterý:           13.15 – 14.30
Pátek:            9.00 – 11.00

(po individuální dohodě kdykoliv)

 

Školní metodik prevence

Funkci školního metodika prevence vykonává  Mgr. Jaroslav Goj, tel.: 596 410 498, e-mail: jaroslav.goj@stavha.cz

Nosným bodem Metodiky programu prevence je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování (upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákona).

Úřední hodiny::

Pondělí:        9.30 – 11.30
Úterý:           9.30 – 11.30
Čtvrtek:        9.30 – 11.30
Pátek:          9.30 – 11.30

 


 

 

Výchovný poradce

 

Náplň práce výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.
Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko – psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Konkrétní úkoly výchovného poradce

Výchovný-kariérový poradce vykonává činnosti poradenské, činnosti informační a činnosti metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

Poradenské činnosti:

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
 3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků. Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • reagovat na podněty žáků ze schránky důvěry, která je volně přístupná v areálu školy,
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Výchovný poradce:

 • zpracovává nabídky volno časových aktivit podle možností školy
 • pomáhá studentům s výběrem vysokých škol
 • pomáhá s vyplněním přihlášek na další studium
 • pomáhá organizovat dny otevřených dveří
 • prezentuje školu na tzv. burzách škol
 • připravuje a vede adaptační kurzy pro první ročníky
 • pořádá tematické přednášky v oblasti prevence drogových a jiných závislostí
 • sleduje vývojové poruchy učení žáků, navrhuje řešení
 • zajišťuje a kontroluje informovanost žáků o vlivu sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s pedagogicko – psychologickou poradnou, se školním preventistou
 • zjištěné poznatky předává třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů, popř. pedagogické radě
 • dlouhodobě sleduje profesionální orientaci studentů, která odpovídá jejich zájmům, zvláštní pozornost věnuje rovněž studentům nadaným a talentovaným, a studentům se změněnou pracovní schopností.
 • zvláštní pozornost věnuje studentům problémovým, ať už z hlediska prospěchu nebo chování, a dále pak studentům, u kterých není dostatečná podpora z rodinného zázemí
 • poskytuje individuální rady studentům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových problémů; po každém klasifikačním období vede pohovory s neprospívajícími studenty organizuje pohovory s rodiči neprospívajících studentů všech těchto schůzkách vede průkaznou písemnou evidenci.
 • spolupracuje při řešení vzniklých problémů s vedením školy a třídními učiteli

  

Preventista

 

Funkci preventisty na Střední průmyslové škole stavební Havířov vykonává  Mgr. Jaroslav Goj, tel.: 596 410 498, e-mail: goj@ssstav-havirov.cz

Nosným bodem Metodiky programu preventivy (MPP) je výchova dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu a k osvojování pozitivního sociálního chování (upevňování pozitivních hodnot, rozvoj dovedností, které vedou k odmítání forem násilí, agresivity, rasismu a porušování zákona).

 

Zaměření programu:

 1. Prevence rizikových projevů chování (užívání návykových látek, oblast sociální prevence – výchova proti projevům násilí, tj. šikana, násilí, kyberšikana, vandalismus, xenofobie, rasismus, diskriminace, prevence záškoláctví, patologické hráčství)
 2. Rozpoznávání a zajištění včasné intervence zejména v případech domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy příjmu potravin

Cíle programu:

 • Informovanost žáků školy v oblastech prevence rizikových projevů chování
 • Výuka a výchova ke zdravému životnímu stylu
 • Poskytnutí nabídek směřovaných k vhodnému využití volného času
 • Budování klasických hodnotových systémů
 • Spolupráce s rodiči

 

Náplň programu:

 1. Metodické vedení pedagogů
  • Průběžné vzdělávání pedagogů a konzultace
  • Informovanost o rozpoznání patologických jevů a jak s nimi pracovat
  • Informovanost o dostupné literatuře vztahující se k daným tématům
    
 2. Pomoc rodičům a spolupráce s nimi
  • Informování o daných problémech na třídních schůzkách
  • Seznámení rodičů s institucemi poskytujícími odbornou pomoc
  • Poskytování dostatečných informací
  • Nabídka školních i mimoškolních akcí
    
 3. Průběžné doplňování metodických materiálů
   
 4. Nespecifická primární prevence
  • Školní výlety, exkurze, školní akademie, zájmové aktivity, projektové dny
  • Zaměřeno na rozvíjení a upevňování pozitivních vlastností žáků, na komunikační dovednosti – spolupráce v týmu, vhodné využití volného času a podpory ke zdravému životnímu stylu, na pozitivní interakce mezi žáky.
    
 5. Specifické primární prevence
  • Ankety, besedy, přednášky
  • Zaměřeno na prevenci rizikových projevů chování
    
 6. Zdravé prostředí
  • Poskytování informací žákům z oblasti zdravé výživy (nebezpečí užívání drog, negativní dopady kouření, konzumace alkoholu a jiných návykových látek), z oblasti sexuální výchovy (problematika antikoncepce, nebezpečí pohlavních a pohlavně přenosných chorob)
  • Zapojení žáků do procesu tvorby zdravého prostředí
  • Estetická úprava školy a jejího okolí – vedení žáků k pozitivnímu vztahu (výzdoba tříd, chodeb, odborných učeben) – využití školní samosprávy (školní parlament)
    
 7. Zařazení informací do příslušných předmětů – občanská výchova, VPZ
  • Zajišťování a posilování příznivého klimatu na škole i v jednotlivých kolektivech (třídách), vytváření pozitivního vztahu ke škole, vytváření pozitivního vztahu k menšinám (zabránění šikany a rasismu)
  • Podpora zdravého sebevědomí, komunikačních dovedností, schopností pomoci, kritiky a sebekritiky
    
 8. Specifická primární prevence – selektivní
  • Rozvíjení komunikačních dovedností
  • Spolupráce s rodiči a odborníky
  • Poskytování informací a kontaktů
    
 9. Formování postojů a vytváření pozitivního sociálního klimatu
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Zvládání konfliktů
  • Vytváření pozitivních vztahů v sociální skupině
  • Osvojování si asertivního chování

 

Nespecifická prevence

 1. Pořádání odborných exkurzí a výletů
 2. Pořádání projektových dnů
 3. Sportovní aktivity pořádané školou
 4. Slavnostní předávání vysvědčení žákům maturitních ročníků
 5. Lyžařský výcvik
 6. Sportovní výcvik - zaměřeno na rozvoj pozitivního vztahu k pohybovým aktivitám, utváření pozitivního vztahu ve skupině, spolupráce
 7. Zájmové kroužky – sportovní aktivity
 8. Návštěva divadelních představení
 9. Účast na odborných soutěžích
 10. Účast na sportovních soutěžích

 

Specifická prevence

 1. Besedy
  • Šikana, sexuální výchova, drogová problematika, kriminalita mládeže
    
 2. Problematika prevence rizikových projevů chování je zařazována do výuky jednotlivých předmětů
  • Násilí, šikana, návykové látky, sekty, záškoláctví, výchova ke zdravému životnímu stylu a zdravé výživě, sexuální problematika – antikoncepce, pohlavní choroby, zneužívání mladistvých
    
 3. Dotazníky a ankety
  • Pomocí těchto prostředků bude zjišťována aktuální situace na škole
  • Dotazníky a ankety budou zadávány průběžně – výsledky budou vyhodnoceny a zveřejněny

 

Očekávané výstupy

 1. Pojmenování a rozpoznání základních návykových látek
 2. Znalost negativních vlivů při užívání návykových látek na zdraví člověka
 3. Znalost základních právních norem
 4. Orientace v systému kontaktních míst poskytujících odbornou pomoc
 5. Orientace v problematice závislosti
 6. Osvojení si metod odmítání návykových látek
 7. Zaujetí zdravého životního postoje
 8. Získání správných zdravotních návyků
 9. Orientace v problematice sexuální výchovy
 10. Rozpoznání forem násilí
 11. Obrana proti různým formám násilí
 12. Ovládání sociálních dovedností
 13. Další rozvíjení složek své osobnosti
 14. Organizace volného času a jeho vhodné využívání

 

Zodpovědnost za plnění stanov MPP:

 • Školní metodik prevence
 • Ředitel školy
 • Výchovný poradce
 • Třídní učitelé
 • Vyučující
 
 

email: skola@stavha.cz
telefon: 596410498
dat. schránka: Název: SPŠ stavební, Havířov, p.o., Identifikátor: pm7e83h

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 62331566

Ochrana Osobních údajů

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz