> Přejít do kalendáře <

 

 

Informace o zpracování osobních údajů

 

Správce údajů:

Střední průmyslová škola stavební, Havířov,
příspěvková organizace

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování

Účel zpracování

Subjekt údajů

Osobní údaje

Právní titul zpracování

Kategorie příjemců

Doba uchování

Zajištění přijímání ke vzdělávání ve střední škole

Žák

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo (u oborů s maturitní zkouškou), státní občanství, místo trvalého pobytu, místo pobytu (u cizinců), adresa pro doručování, název a adresa školy, kam se uchazeč/žák hlásí, obor vzdělání, do kterého se uchazeč/žák hlásí, forma vzdělávání oboru vzdělání, kam se uchazeč/žák hlásí, závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání na základě lékařského posudku, informace o schopnostech, vědomostech, zájmech uchazeče/žáka, stupeň podpůrných opatření, datum, ke kterému byl žák přijat ke vzdělávání

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhlášky č.  98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Správce předává Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)

10 let

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, telefonní spojení, email, datová schránka

Průběh středního vzdělávání

Žák

Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou,  vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Správce předává Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)

 

Správce předává v žádosti o přezkoumání MŠMT nebo krajskému úřadu

1 až 10 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

Ukončování středního vzdělání maturitní zkouškou

Žák

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození státní občanství, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, třída, obor, forma, zaměření a délka vzdělávacího programu, zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ, kategorie a uzpůsobení a výčet podmínek pro konání MZ, údaje o ŠPZ, údaje o hodnocení jednotlivých částí MZ, hodnocení v předmětech MZ, název, adresa školy, email, QR kód

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 3/2015 Sb. o některých dokladech o vzdělání, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, vyhlášky č. 364/2005 Sb., o dokumentaci škol a školských zařízení, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Správce předává Centru pro zjišťování výsledků ve vzdělávání (CERMAT)

Správce předává v žádosti o přezkoumání MŠMT nebo krajskému úřadu

3 až 50 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu

Oprávněná osoba

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození státní občanství, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu nebo adresa pro doručování, zkušební předměty, ze kterých bude konat MZ, uzpůsobené podmínky zkoušky, údaje o výsledcích hodnocení v jednotlivých zkušebních předmětech, název a hodnocení jednotlivé zkoušky, údaje o získání alespoň základního vzdělání, název, adresa školy, email, telefon, QR kód, bankovní spojení (číslo účtu)

Zajištění praktického vyučování

Žák

Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, název a adresa školy, doba trvání odborné praxe, telefonní číslo, plán praxe jednotlivých žáků

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Správce předává fyzickým a právnickým osobám, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání

Do 10 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu

Zástupce poskytovatele

Jméno a příjmení

Zaměstnanec

Jméno a příjmení

Vedení školní matriky

Žák

Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, obor, formu a délku vzdělávání, datum zahájení vzdělávání ve škole, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno, zdravotní pojišťovna, číslo OP

Výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí, údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin, podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením, informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

Správce předává údaje MŠMT, ČŠI, zřizovateli a dalším kontrolním orgánům

Od 5 do 50 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefon, email, datová schránka

Poskytování poradenských služeb

Žák

Jméno a příjmení, datum narození, věk v den vyšetření, bydliště, škola, údaje z vyšetření a stanoveným stupeň podpůrných opatření

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Správce předává údaje CVVZ, ŠPZ

Po dobu studia nebo po dobu uchování údajů ve školní matrice dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu

Zákonný zástupce žáka

Jméno a příjmení

Realizace vzdělávání v programu Erasmus+

Žák

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, číslo OP, telefonní spojení email

Veřejný zájem (vzdělávání EU)

Předává se poskytovateli projektu ERASMUS+ a do místa pobytu žáka v cizině v rámci projektu

Po dobu vzdělávání

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu

Rozhodování ve správním řízení

Žák

Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Předává se zákonným zástupcům žáka, zletilým žákům

10 let

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datová schránka

Organizace sportovních kurzů, LVVZ, zahraničních stáží

Žák

Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, místo pobytu v ČR nebo v cizině, telefon, email, číslo OP nebo číslo pasu

Třída, ročník, podoba, písemný, zvukový nebo obrazový projev osobní povahy

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon, ŠVP

Předává se dalším zpracovatelům (cestovní kanceláře, hotely apod.)

Po dobu vzdělávání

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, telefon, email

Prezentace školy a zachycení její historie

Žák, zákonný zástupce, třetí osoby

Jméno a příjmení, třída, ročník, obor, podoba, písemný, zvukový a obrazový projev osobní povahy

Oprávněný zájem školy při běžné prezentaci své činnosti a zobrazení historie

Široká veřejnost prostřednictvím médií

Po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti se studiem.

 

Zaměstnanec

Jméno a příjmení, pracovní pozice, firemní telefon, email

Zajištění školního stravování a stravování třetích osob

Žák, zaměstnanec

Jméno a příjmení, bydliště

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  561/2004 Sb., školský zákon a vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Nepředává se

3 roky

Výběrová řízení do zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání

Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, telefon, email, řidičské oprávnění, jazykové znalosti, údaje z celoživotního vzdělávání a dosavadní praxe

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Nepředává se

2 roky

Vedení pracovněprávní a mzdové agendy

Zaměstnanec

Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště

Datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění

Vzdělání, údaje o předchozí praxi, přehled o mateřské a rodičovské dovolení, přehled o vojenské a civilní službě

Druh pobíraného důchodu

Počet dětí

Zdravotní znevýhodnění

Zdravotní pojišťovna

Údaje o platu, bezúhonnosti

Telefon, firemní email

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 564/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č.  582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Zpracování k uzavření smlouvy se subjektem údajů

Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční správa a další úřady

5, 10, 50 let

Manžel, registrovaný partner, děti

Jméno, příjmení, rodné číslo dítěte, bydliště, název a adresa zaměstnavatele

 

 

Vzdělávání zaměstnanců

Zaměstnanec

Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, telefon, email

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

Akreditovaná pracoviště pro DVPP a další vzdělávací instituce

Po dobu trvání pracovního poměru a poté 5 let

Vedení evidence docházky a pracovní doby

Zaměstnanec

Jméno a příjmení, údaje o absenci, příplatcích a rozvržení pracovní doby, ID

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

 

 

Nepředává se

3, 10, 30 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu

Ochrana majetku

Osoby pohybující se ve sledovaných prostorech, žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci, cizí osoby

Podoba a pohyb subjektu údajů bez záznamu

Oprávněný zájem školy k ochraně majetku

Nepředává se

Bez záznamu

Zajištění úkolů škola v oblasti BOZ, BOZP, pojistných událostí a úrazů

Žák, zaměstnanec, další zúčastněná osoba

Jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, zda a kým byl úraz ošetřen, podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky š. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

U žáka ČŠI, zdravotní pojišťovna případně Policie ČR

 

U zaměstnance stanoveným orgánům a institucím (Policii ČR, oblastnímu inspektorátu práce, zdravotní pojišťovně, případně rodinným příslušníkům)

lékaři poskytujícímu pracovnělékařskou péči

pojišťovně zabezpečující zákonné pojištění

5 až 10 let

Zaměstnanec, další zúčastněná osoba

-Jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo, činnost, při níž k úrazu došlo, počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla, popis úrazového děje, druh úrazu, zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal

Vedení účetnictví příspěvkové organizace

Fyzické osoby v příslušných účetních záznamech

jméno, příjmení, datum narození, adresa sídla nebo adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, IČ, DIČ (rodné číslo), pracovní pozice, telefon, email, číslo účtu, datová schránka

Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zřizovatel, MVČR registr smluv, Finanční úřad, a další úřady a instituce ze zákona

3, 5, 10, 15 let

Smluvní vztahy a doplňková činnost organizace

Fyzické osoby v příslušných smluvních vztazích

Jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefon, email, číslo účtu

Přijetí objednávky, přihlášky a plnění smlouvy podle zákona č. 89/2012 občanský zákoník

Nepředává se

3 až 15 let

Projekty, žádosti o dotace

Fyzické osoby v právním jednání za školu, fyzické osoby případného zprostředkovatele, osoby z cílových skupin, osoby smluvních partnerů

Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, funkční náplň, mzdové údaje, tel. číslo, e-mailová adresa, údaje z veřejně přístupných evidencí, IČ, DIČ

 

Zpracování je nezbytné pro evidenci účastníků projektů ESF, dotací a projektů MSK, šablony MŠMT

Poskytovatel příslušného dotačního programu,

kontrolní orgány pro projekty

Po dobu realizace projektů, dobu jejich udržitelnosti, archivace po dobu dle poskytovatelem dotace

email: skola@stavha.cz
telefon: 596410498
dat. schránka: Název: SPŠ stavební, Havířov, p.o., Identifikátor: pm7e83h

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 62331566

Ochrana Osobních údajů

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz