> Přejít do kalendáře <

 

 

Projekty

 

 

TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

 

 


 

Národní plán obnovy - Doučování žáků škol

 


 

 

Podpora sportovních a mimosportovních kroužků a Havířovská liga SŠ


 

 

 

            

 

 

 


                                 

 

                                                 

 

 

Název projektu: Ekoarchitektura

Registrační číslo projektu: 2019-1-CZ01-KA102-060672

Název operačního programu: Erasmus+

Klíčová aktivita: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Aktivita: Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě

Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 12. 2020

Financování projektu: vzdělávací program Evropské unie

Projektu se zúčastní celkem 32 žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků oboru stavebnictví, kteří vycestují na dvou-týdenní praktický výcvik ve dvou termínech:  27.10.2019 – 9.11.2019 do španělského města Sevilla a od 22.3.2020 – 4.4.2020 do Malagy. V průběhu první stáže se žáci naučí pracovat s programem AutoCAD a budou navrhovat bioklimatický dům pod vedením instruktora na tamější odborné škole SAFA. Druhá skupina bude pracovat v architektonické kanceláři Estudio de Arquitectos, Manuel Navarro v Malaze dle pracovního programu Ekoarchitektura v projektování.

Hlavním cílem projektu je kvalitní příprava žáků nejen po teoretické stránce, ale hlavně po kvalitní praktické stránce. Žáci si osvojí a ověří u našich zahraničních partnerů stanovenou jednotku výsledků učení při uplatnění zásad ECVET. Praktický výcvik bude prováděn v angličtině a žáci se také naučí španělskou odbornou slovní zásobu a základy používání každodenního jazyka.

 


 

 

 

Název projektu:                    Jazykově-poznávací zájezd do Anglie

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.1.00 / 56.2672

Financování projektu:         Celkové výdaje projektu 276 860 Kč

             Strukturální fond 235 331 Kč

             Státní rozpočet 41 529 Kč

Číslo OP:                               CZ.1.07

Název OP:                            OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy:                         56

Prioritní osa:                        7.1

Název prioritní osy:             Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:                    7.1.1

Název oblasti podpory:        Zvyšování kvality ve vzdělávání

Termín projektu:                 26.9.2015 - 2.10.2015

Organizace projektu:  Ing. Dagmar Horváthová, Mgr. Jiří Okrouhlý Ph.D.

Účastníci projektu: Dudková Veronika, Adamczyková Veronika, Kubinová Klára, Menšíková Dominika, Zerzoňová Karolína, Vagundová Sára, Langer Michal, Máj Matěj, Pham Dominik, Kantor Marek, Kozubková Tereza, Vondráková Kateřina, Kyška Daniel, Morkesová Eva, Kvaková Pavlína, Kiszová Nikol, Gřešica Dominik, Gara Jan, Polláková Lenka, Szotkowská Michaela

Popis projektu:

V termínu od 26.9. do 2.10.2015 absolvoval výběrový vzorek 20 studentů a studentek + pedagogové jazykově-poznávací zájezd do Anglie. Studenti v rámci pobytu absolvovali 12 vyučovacích hodin s rodilými mluvčími v místní jazykové škole ve městečku Hastings, kde byli i ubytováni v anglických rodinách. Absolvováním výuky studenti získali i certifikát potvrzující jejich účast na vzdělávacích aktivitách. Po výuce měli na programu návštěvy malebných anglických městeček Dover, Rye, Brighton, Canterbury. Dále při poznávání krás a pamětihodností Anglie navštívili Battle Abbey, Beachy Head, Mořské akvárium v Brightonu. Třešničkou na dortu byla celodenní prohlídka Londýna se vstupem do vyhlídkového London Eye.

Celý zájezd byl hrazen z projektu EU, evropských a státních fondů a veškeré jeho aktivity měli studenti zdarma. Jak je určitě vidět z přiložených fotografií, všichni si to skvěle užili – zdokonalili se v cizím jazyce, poznali život v anglické rodině a navštívili významná města a místa anglické historie.

Fotogalerie: Kompletní fotogalerii naleznete na externích stránkách kabinetu TEV: http://spssstavebni.rajce.idnes.cz/2015-09-26_-_Jazykove-vzdelavaci_pobyt_Hastings%2CUK/

Další fotografie jsou k dispozici i na školním facebooku: https://www.facebook.com/SPSstavebniHavirov/

 

 


 

 

Název projektu: Moderní zkušební laboratoře

 

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko
2007 – 2013
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu 8.365.102,08 Kč
Dotace EU 6.899.961,76 Kč
Podíl kraje 1.465.140,32 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. vytvoření podmínek pro zkvalitnění výuky stavebních a geodetických předmětů. Výstupem projektu budou inovované a modernizované laboratoře pro výuku stavebních a geodetických předmětů. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení laboratoří stavebně zkušebními a geodetickými přístroji a ICT pro zkvalitnění výuky. Nově vybavené učebny umožní řešení mnohem širšího spektra úloh a praktickou simulaci reálných situací z praxe, čímž dojde k výraznému zatraktivnění výuky.

 


 

Název projektu: Přírodní vědy aktivně a interaktivně (Science actively and interactively)Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo prioritní osy: 7.1
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace projektu: 01.02.2012 – 31.12.2014

Stručný obsah projektu:
V současné době je malý zájem studentů o přírodní a technické obory a zároveň velká poptávka po kvalitních absolventech těchto oborů. Projekt má zatraktivnit a zkvalitnit výuku přírodních a technických věd. Zpopularizovat je a tak zvýšit zájem o další studium na vysokých technických školách.
Dnes už nepostačuje učit přírodní vědy pomocí tabule a křídy. Prostřednictvím projektu výuku zatraktivníme zapojením počítačů, větší interaktivitou žáků (využitím dotykové tabule) a také využijeme elektronická měření.
Pro studenty připravíme inovativní materiály a příručky pro výuku přírodovědných a technických oborů. Pro výuku využijeme speciální software - jak pro přírodní vědy, tak pro konstrukční cvičení. Druhou podstatnou aktivitou je pak propojení vyučované teorie s praxí a to především formou exkurzí buď s tematikou přírodních věd nebo přímo v průmyslových podnicích, jejichž výroba se týká zaměření naší školy - stavebnictví.

Webové stránky projektu:
http://spsshavirov-science.webnode.cz/
Přírodní vědy aktivně a interaktivně na Facebooku


 


 

 

Projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0099 „Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji“OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace projektu: 19.11.2009 – 30.6.2012

Hlavním cílem projektu, který získal finanční dotaci z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnosti (OPVK), je zvýšit popularitu dřevozpracujících a stavebních oborů a zkvalitnit jejich výuku s ohledem na požadavky členů Moravskoslezského dřevařského klastru (stavební, dřevozpracující firmy a vysokoškolské instituce). Tento projekt zahrnuje aktivity, které jsou zaměřeny na žáky základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Realizací projektu chceme zvýšit počet zájemců studium technických oborů a zvýšit uplatnitelnost jejich absolventů na trhu práce. Těžištěm projektu je příprava a organizace propagačních akcí, prezentací a odborných přednášek (seminářů) přímo ve výuce na ZŠ a pořádání exkurzí u jednotlivých firem. Účelem projektu je také zkvalitnění výuky na SOŠ, SOU prostřednictvím odborných seminářů, exkurzí a stáží spojené s praktickými ukázkami výrobní činnosti a vzniku nového informačně - vzdělávacího webového portálu. Celkovým výstupem projektu bude zvýšený zájem o studium stavebních a dřevozpracujících oborů na středních školách a inovovaná výuka, která zvýší kvalifikační předpoklady studentů při vstupu do praxe (odborné soutěže, workshopy, exkurze, stáže, prezentace a přednášky). V rámci projektu budou vytvořeny nové produkty v podobě informačních manuálů, webového portálu a multimediální učební pomůcky pro žáky, které mají podpořit jejich rozhodování o dalším studiu.

Webové stránky projektu:
http://www.msdk.cz/projekty/op-vk-oblast-podpory-1-1-zvysovani-kvality-ve-vzdelavani/o-projektu/

 
 

 

Projekt CZ.1.07/1.1.07/11.0112 „Podpora odborného vzdělávání na středních školách Moravskoslezského kraje“

 


OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Realizace projektu: 11/2008 – 5/2011

Cíle projektu:
1. Zvýšení motivace žáků základních škol ke vzdělávání v technických oborech jako klíčového faktoru rozvoje odborného školství, kdy dílčím cílem je:
- příprava a realizace souboru aktivit ovlivňujících motivaci žáků ZŠ ve vztahu k výběru střední školy,
- příprava a realizace PR aktivit pro podporu technického vzdělávání na zapojených školách.
2. Zvýšení kvality odborného vzdělávání na zapojených středních školách, kdy dílčími cíly jsou:
-tvorba a pilotní ověření 28 inovativních vzdělávacích příruček pro výuku odborných předmětů doplněných o vytvořené inovativní podpůrné výukové materiály umožňující rozvíjet a více využívat moderní formy výuky (ICT)
- zajištění materiálních podmínek
- pořízení didaktického vybavení
- rozvoj spolupráce mezi školami navzájem a s dalšími subjekty nadregionálním trhu práce
- zvyšování a posílení kompetencí u 100 pedagogů

Webové stránky projektu:
http://www.spravnysmer.cz/uvodni-stranka/

 
 

 

Název projektu: Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení III

 


Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Název prioritní osy: Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb, dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Financování projektu:
Celkové výdaje projektu 38.422.296,77 Kč
Dotace EU 32.059.028,03 Kč
Podíl kraje 6.363.268,74 Kč

Cílem projektu je zlepšení stávající infrastruktury pro vzdělávání, tzn. modernizace, rekonstrukce, výstavba a materiálové vybavení sportovišť vzdělávacích zařízení, aby odpovídala požadavkům vzdělávání 21. století. Rozšíření nabídky sportovních zařízení pro aktivní využívání volného času dětí a mládeže, handicapovaných občanů a široké veřejnosti.
Výstupem projektu je zlepšené, moderní prostorové podmínky sportovních zařízení škol, zvýšení kvality materiálového vybavení škol, zvýšení úrovně a bezpečnosti výuky tělesné výchovy a mimoškolního trávení volného času dětí a mládeže včetně handicapovaných žáků, zvýšení nabídky a kvalitních podmínek pro sportování široké veřejnosti v daných obcích, úspory energií a nákladů na provoz a údržbu modernizovaných sportovních zařízeních a snížení nákladů na pronájmy sportovních zařízení pro výuku tělesné výchovy.

 
 

 


V projektu "Zlepšování podmínek vzdělávání" jsme v rámci šablon I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách, III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol a VI/2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti vytvořili následující sady vzdělávacích materiálů. Seznam vytvořených materiálů, včetně autorů a tematických oblastí, které materiály pokrývají naleznete zde.

Vytvořené vzdělávací materiály jsou k dispozici u koordinátora projektu na emailové adrese charvat@ssstav-havirov.cz.

 
 

 

Projekt CZ/12/LLP-LdV/IVT/134148 Trvale udržitelné stavění v Evropě (Sustainable Engineering in Europe)Realizace projektu: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2014

Projekt Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme 2007-2013). Je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni, na instituce a organizace nabízející nebo podporující odborné vzdělávání a přípravu.
Program podporuje celoživotní vzdělávání a kooperaci mezi různými typy jak soukromých, tak veřejných organizací ( např. podniky, vysokými školami, středními školami, výzkumnými ústavy apod.).
Zkvalitňováním odborného vzdělávání a uplatňováním inovačních přístupů a metod zvyšuje program konkurenceschopnost osob na trhu práce a napomáhá tak k eliminaci nezaměstnanosti.
Programu Leonardo da Vinci se aktivně účastní 26 členských států Evropské unie ( kromě Malty), Turecko; 3 země ESVO – Norsko, Island, Lichtenštejnsko a nově Švýcarsko a Chorvatsko.
Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu finanční prostředky mezi jinými i na projekty mobility.

Projekty mobility

jsou zaměřeny na odborné vzdělávání a přípravu v zahraničí, a to především prostřednictvím odborných stáží v podnicích a vzdělávacích institucích pro osoby v rámci počáteční odborné přípravy, pro osoby na trhu práce a odborníky z oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Bližší informace zde.

 
 
 
 
 

email: skola@stavha.cz
telefon: 596410498
dat. schránka: Název: SPŠ stavební, Havířov, p.o., Identifikátor: pm7e83h

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 62331566

Ochrana Osobních údajů

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz